KID hjemmeside


Søg efter kunstnere Søg efter værker
Søg efter museer Søg efter art/type
Links på WWW Galleri
Om Weilbach Om Kunst Indeks Danmark
Kunst Indeks Danmark
Kulturarvsstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
DK-1553 København V
E-mail [email protected]

English


For spørgsmål om Weilbachs Kunstnerleksikon kontakt venligst Danmarks Kunstbibliotek (www.kunstbib.dk) ved at skrive til: [email protected] eller til adressen:

Danmarks Kunstbibliotek, Kongens Nytorv 1, Postboks 1053, 1007 København K

Digitaliseringen af Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon på Kunst Indeks Danmarks hjemmeside er sket med økonomisk støtte fra Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek


Forord
Vejledning
Forkortelser, tegn- og ordforklaringer
Forfattere til artikler i 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon, samlet fra alle 9 bind, ialt 290.
Forfattere til redaktionelle artikler i 4. udgave af Weilbachs KunstnerleksikonForord
I 1980 stiftedes den selvejende institution Weilbachs Kunstnerleksikon. Institutionens formål var at sikre og udbygge det værdifulde arkivmateriale om mange tusinde afdøde og nulevende danske kunstnere, der siden Philip Weilbachs første store indsamling i 1870erne var kommet til i forbindelse med de to senere udgivelser af kunstnerleksikonnet. Den første udgave i ét bind, Dansk Kunstnerlexikon, udkom 1877-78; 2. udgave i to bind, Nyt dansk Kunstnerlexikon, udkom 1896-97, og 3. udgave i tre bind, Weilbachs kunstnerleksiokon, udkom 1947-52.
Det var desuden institutionens formål at gøre arkivet tilgængeligt for den kunsthistoriske forskning og for offentligheden. Og endelig skulle materialet suppleres med nyindsamlet viden om dels de moderne kunstnere, der har været aktive siden den tredje udgave, dels den nyere forskning. Alt dette gamle og nye materiale skulle herefter danne grundlaget for en nyudgivelse af et dansk kunstnerleksikon.
Det var Merete Bodelsen, hovedredaktøren af tredieudgaven fra 1947-52, der sammen med repræsentanter for Det kgl. Bibliotek og det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot dannede institutionens første bestyrelse, som desuden fik repræsentationen fra Kunstakademiets Bibliotek og fra Statens Museum for Kunst. Overinspektør Bente Skovgaard blev bestyrelsens første formand.
Med støtte fra Museumsloven, Statens humanistiske Forskningsråd, Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet, Tipsmidlerne, Statens Museumsnævn og en lang række private fonde igangsatte bestyrelsen i 1981 den forpligtede indsamling af nytilkommet kunsthistorisk materiale til arkivet under ledelse af Elisabeth Fabritius og med Elisabeth Kofoed-Hansen som ansvarlig for særlige indsamlingsområder.
I 1988 besluttedes den foreliggende nyudgivelse, og med en årlig bevilling fra Kulturministeriet og de tre store fonde, Ny Carlsbergfondet, Carlsbergfondet og Augustinus Fonden, blev der ansat en redaktion, der i samråd med 12 konsulenter skulle udvælge ca. 10.000 af arkivets mere end 35.000 kunstnere til biografering.
Institutionens bestyrelse har nu den glæde at præsentere denne nyudgivelse af et dansk kunstnerleksikon, det fjerde siden Philip Weilbachs etbindsværk fra 1877-78.
I denne udgave af leksikonnet biograferes, som i de tidligere udgaver, billed- og bygningskunstnere fra middelalderen til vor tid, som er født eller har været virksomme i Danmark og i nuværende og tidligere danske områder, og hvis indsats har en sådan vægt, at den berettiger til optagelse i et bredt anlagt nationalt leksikon.
Udlændinge er optaget, for så vidt de har arbejdet i Danmark og haft betydning for dansk kulturliv, og biograferes kun, hvad angår deres danske indsats. Desuden er der inden for de ældre perioder optaget enkelte udlændinge, der i udlandet har udført bestillingsarbejder for kongehus og adel.
Der er taget hensyn til den forløbne tids udvidelse af billedkunstens grænser. Således er optaget kunstnere, der arbejder med mindre bestandige udtryksformer, f.eks. installationer, performances og konceptkunst.
Udvælgelsen har været baseret på en række formelle kriterier, forskellige for den ældre og den nyere tid. Et medlemskab af Kunstnersamfundet, med undtagelse af rent kunstindustrielt arbejdende kunstnere, har været et grundlag. Repræsentation i offentlige samlinger, støtte fra de større fonde eller fra det offentlige har været et andet. Endelig har man betragtet medlemskab af anerkendte udstillinger og kunstnersammenslutninger eller udførelse af offentlige monumenter som et optagelseskriterium. Hovedargumentet har været, ar kunstneren skal være eller have været en aktiv del af det danske kunstmiljø. Et pladsproblem, og til en vis grad et tidsproblem, har dog betinget, at yngre kunstnere med mindre end ca. 10 års virke kun undtagelsesvis er optaget. Kunsthåndværkere optages kun, dersom deres værker f.eks. kan betragtes som værende egentlig billedkunst, uanset hvor fremragende keramikere, guld- og sølvsmede eller vævere de ellers er. Det samme gælder for fotografer.
For arkitekterne har det været et problem, at så mange i vore dage arbejder kollektivt. Da det er et kunstnerleksikon, er det enkeltpersoner, der biograferes, ikke tegnestuer. Kun for de ældre, ofte anonyme kunstnere benyttes værkstedsbetegnelse. Det kan her i de tidligste tider være vanskeligt at give en klar definition på en kunstner i modsætning til en håndværker.
Omtrent alle de kunstnere, der er optaget i de foregående udgaver, er optaget igen. Teksten om dem er omskrevet og suppleret med nyere forskningsresultater, om sådanne findes. De meget kortfattede biografier over nogle af de ældste kunstnere, hvor vor viden begrænser sig til f.eks. en enkelt indførelse i en kirkebog eller en matrikelfortegnelse, er imidlertid udgået af de alfabetisk ordnede artikler; men navnene er samlet i en liste bagest i hvert bind med angivelse af, i hvilke af de tre foregående udgaver de kan findes.
Artiklerne er nogenlunde ensartet opbygget. Der indledes med et genealogisk afsnit, om muligt udarbejdet på grundlag af oplysninger fra kunstneren selv og med hjælp af tilgængelig litteratur og registre. Hvor intet genealogisk er anført om nulevende kunstnere, skyldes det enkelte kunstneres vægring ved at offentliggøre personlige oplysninger. Derefter redegøres for uddannelse, foretagne rejser, modtagne stipendier og udmærkelser, stillinger og hverv, udstillingsvirksomhed og den væsentligste del af kunstnerens oeuvre. For de fleste kunstnere er disse afsnit stærkt selektive. Efter de faktuelle oplysninger følger et friere tekststykke, der redegør for kunstnerens arbejde og placering i samtiden. Endelig sluttes hver artikel med litteraturhenvisninger.
Bestyrelsen og redaktionen vil gerne bringe sin tak til alle de enkeltpersoner, museer, arkiver, biblioteker og andre institutioner, der har været behjælpelige under udarbejdelsen af værket. Det er også naturligt at takke de medarbejdere ved Weilbachs arkiv, der i en lang periode har arbejdet med indsamling af oplysninger. Det gælder først og fremmest redaktionssekretær Else Lofthus, der siden tredieudgaven utrætteligt har suppleret arkivet.
Der bringes en varm tak til de mange forfattere, der har haft et stort arbejde med at supplere alle de mange faktiske oplysninger og med i en meget kort sproglig form at beskrive kunstnerens oeuvre. Dernæst takkes alle de fonde, store og små, uden hvis økonomiske hjælp hverken indsamlingen af de mange tusinde oplysninger eller skrivning og redaktion af artiklerne kunne have været gennemført.
Det er håbet, at det nu foreliggende kunstnerleksikon må styrke og udbrede kendskabet til dansk kunsts historie og være til nytte og glæde for alle interesserede, der søger kvalificerede oplysninger om danske kunstnere og deres værker.

København, november 1993

Lennart Gottlieb / Sys Hartmann


 Gå til toppen af siden
Vejledning
Alfabetisering
Alfabetiseringen afviger fra almindelig praksis, idet artiklerne er opstillet efter kunstnernavnet, fremhævet med fed skrift. Sammensatte efternavne, der begge er en del af kunstnernavnet, søges almindeligvis under det første efternavn, (Thejll Clemmensen, Augusta). Der henvises kun, når en kunstner er kendt under flere forskellige navne (Amyot, Cathinca, se Engelhart, Cathinca). Aa og Å alfabetiseres til sidst, ü indgår i y, ä indgår i æ, ö indgår i ø. Når kunstnerens leveår ikke kendes, angives den samlede, dokumenterede virkeperiode, f.eks. -1694-1707-. Hvad angår kunstnerens profession, benyttes så vidt muligt den samtidige betegnelse. De, som ikke er alment forståelige, findes i ordforklaringen.

Genealogi
Genealogiske data har ikke kunnet fremskaffes fuldstændigt. Oplysninger om ældre kunstnere er arkivalsk betinget. Yngre og nulevende kunstneres data er så vidt muligt verificeret i kirkebøger og andre officielle registre, mens nogle beror på kunstnernes meddelelser.

Uddannelse
Der er dokumentarisk belæg for oplysninger om uddannelse af kunstnere på Kunstakademiet i København indtil ca. 1910 gennem Akademiets arkiv. Oplysninger om andre uddannelser er enten arkivalsk betinget eller beror på meddelelser fra kunstneren. Ansættelser, der kan betragtes som en del af uddannelsen (typisk for arkitekter), bringes i dette afsnit.

Stipendier og udmærkelser
De anførte stipendier, legater, præmier og priser, som næsten alle er verificeret, er anført med et stærkt forkortet navn. Hvor Kunstakademiets sølv- og guldmedaljer var et led i uddannelsen, findes de under rubrikken uddannelse. Ordensdekorationer medtages i almindelighed ikke.

Udstillinger
Udstillinger er opstillet kronologisk eller systematisk /kronologisk. Først de tilbagevendende udstillinger (de censurerede og kunstnersammenslutningernes), enkelte udstillinger i ind- og udland og tilsidst separatudstillinger. Udstillingernes titler bringes såvidt muligt som forkortet originaltitel. Dog ikke titler på verdensudstillinger, biennaler m.v., samt de fleste titler på vanskeligt tilgængelige sprog, der i stedet er forklaret på dansk. Tilbagevendende udstillinger, hvor kunstneren har udstillet år efter år, skrives med bindestreg mellem årene. Charl. Forår 1867-69 henviser således til 3 udstillinger. Ved udstillinger, som har været vist flere steder, anføres det første udstillingssted og samlede åremål: Linien II, Stat. Mus. for Kunst m.fl. 1988-89. Vises en sådan udstilling først i udlandet, kan et dansk udstillingssted medtages: Pittori danesi a Roma nell'ottocento, Pal. Braschi, Rom 1977, Stat. Mus. for Kunst 1977-78.

Værker
Værkafsnittet, som kan være underopdelt, er baseret på oplysninger fra arkiver, fra Kunst Indeks Danmark (databasen KID), museernes katalogiseringer, Konst i Norden (1977), Direction des musées de France (databasen JOCONDE), udstillingskataloger, litteratur, samt oplysninger fra kunstnerne selv. Værkerne anføres med den alment brugte titel, altså ikke nødvendigvis originaltitlen. Udsmykninger fra nyere tid findes oftest i et særligt underafsnit, ligesom kunstnerens værker inden for andre udtryksmedier som film, litteratur m.v.

Litteratur
Der henvises til et repræsentativt udvalg af bøger, tidsskriftartikler, kataloger og avisartikler, opstillet kronologisk eller systematisk /kronologisk. De originale bogtitler er gengivet i forkortet form. Tryksted er kun medtaget ved udenlandske publikationer. Titler på udstillingskataloger følges af udstillingssted og trykår.

Utrykte kilder
Utrykte kilder omfatter kunstnerarkiver, manuskripter, breve, film, båndoptagelser, video om kunstnere o.l. Der henvises i almindelighed ikke til kirkebøger, Kunstakademiets Arkiv eller til Weilbachs Kunstnerleksikons Arkiv. Oplysninger i artiklerne, som ikke er dokumenteret gennem litteraturen eller de nævnte utrykte kilder, stammer fra Weilbachs Arkiv, fra kunstneren, forfatteren eller redaktionen.


 Gå til toppen af siden
Forkortelser, tegn- og ordforklaringer
* født
død
~ gift
første gang
AAB Arbejdernes Andels Boligforening
afg. afgang er afsluttende eksamen fra bl.a. Kunstakademiet
agreeret godkendt/bifaldet
albarello cylindrisk fajancekrukke, der buer indad på midten og har en let indtrukket fod og hals
approb. approberet, godkendt/bifaldet
arch. architect, architecture
Arch. Architecten (tidsskriftet)
ark. arkitekt/arkitektur
Ark. Arkitekten (tidsskriftet)
arkani hemmelige recepter på lægemidler
arkeli ældre betegnelse for forråd af våben og artillerigods og for stedet, hvor det opbevares
Ark.tur Arkitektur (tidsskriftet)
Ass. Assistens
AUC Aalborg Universitetscenter
auk. auktion
auskultant tilhører, bisidder i en ret, uden stemmeret
Berl. Berlingske
bien. biennale, en udstilling som afholdes hvert andet år
billedsnider billedskærer
BKF Billedkunstnernes Forbund
bl. blad
bleu royal dybblå coboltglasur, anvendes både til baggrund og til malede dekorationer
blodklasekrucifiks krucifiks med klaser af blod, især udbredt i højgotikken
blumisteri blomstergartneri
blåmaler porcelænsmaler med speciale i at male blå dekorationer
bolt den mængde/længde stof en væver kan producere på et år, i ældre engelsk ensbetydende med en rulle stof
bosse lille, rundet eller firkantet, fremspring på træ- eller metalarbejde
BPS Byggeriets Planlægningssystem
brakteat tynd middelalderlig mønt, ensidigt præget
brogetmaler el.
buntmaler
porcelænsmaler med speciale i at male brogede blomster
BYFO Bygningsfrednings Foreningen BYFO
camaïeu billede skåret i smykkesten med mørke og lyse farvetoner; monokromt maleri i mørke og lyse toner: grisaille = gråt i gråt, cirage = brunt i brunt
Charl.borg Charlottenborg, København/Charlottenborg Udstillingsbygning
Charll. Charlottenlund
ciselør kunstner som graverer dekoration i metal
coll. collage/collection
contrafeyer el.
kontrafejer
(portræt)maler
cortenstål langsomt gennemrustende, vejrbestandigt bygningsstål
craqueléporcelæn porcelæn hvor krakeleringer anvendes dekorativt. Små revner i glasuren, opstået under brændingen, fyldes med farvestof og genstanden brændes på ny
da. dansk
DAB Dansk Almennyttigt Boligselskab
DAL Danske Arkitekters Landsforbund
dat. dateret
dep. Deponeret
devise sentens eller valgsprog
Dl. Daler
DL Danske Landskabsarkitekter
diabas basaltisk gang-bjergart, grønsten
DJØF Danmarks Jurist- og Økonomforbund
DR Danmarks Radio
DTH Danmarks Tekniske Højskole, navneskift til DTU
DTU Danmarks Tekniske Universitet
dønnikemester stukkatør
ejd. ejendom
FIAC Foire Internationale d’Art Contemporain (kunstmesse i Paris)
forstøtning understøtning ved skråtstillede bjælker (maritimt)
fortifikationsetaten
eller fortifikationen
det militære ingeniørkorps
-g. gade
gal. galleri (udstillingssted), gallery, gallerie, galleria
Garn. Garnison
gouache maleri med dækkende vandfarve
gr. gruppe
grisaille monokromt maleri i mørke og lyse gråtoner
GTO Grønlands Tekniske Organisation
hinterglasmaleri en klippet silhuet anbragt i et interiør, som er malet på bagsiden af glasset
HJV Hjemmeværnet
højildsfarve anvendes i oven, hvor den keramiske genstand er udsat for åben ild
IDD Industrielle Designere i Danmark
indk. indkøb, indkøbt
intaglio gemme, udskåret sten med fordybede figurer eller graveret glas eller graveret krystal
intarsia indlagt arbejde, oftest i træ, med materialer i flere farver
islæt de tråde som i vævet stof går på tværs af stoffets længderetning
Jyll.p. Jyllandsposten
K. Kirke
KAB Københavns Almindelige Boligselskab
kadrejermaler maler som tager bestillinger på havnen
kalcedon mineral, halvt gennemskinneligt, hvidliggråt, sjældnere brunt eller blåligt, der kan slibes til kaméer og små prydgenstande
kallipasta gips gennemtrukket med stearin, anvendes til støbning af mindre figurer
kameist kaméskærer
karneol gullig-rød kalcedon, der kan slibes og anvendes til små prydgenstande
kat. katalog
Kbh. København
KBI Kooperativ Byggeindustri A/S
KE Kunstnernes Efterårsudstilling
KGH Den kgl. Grønlandske Handel
kgrd. kirkegård
KIKU Komité for Internationale Kunstudstillinger
KNI Kalaallit Niuersiat, organisation som har afløst KGH, Den kgl. Grønlandske Handel
kond. konduktør (byggeleder)
KP Kunstnernes Påskeudstilling
krabbe gotisk ornament, malet eller udhugget, der ligner blade eller bladknopper
kredensbæger pragtbæger, hvoraf mundskænken drak, før vinen tillidsfuldt kunne skænkes for gæsterne
livgeding ældre betegnelse for formue (jordegods eller løsøre), tillagt en person som underhold i dennes levetid
-m. -mester
makramé arbejde af knyttet eller flettet garn i geometrisk mønster
mal. maleri
mdr. måneder
med. medalje
muffelfarve overglasurfarve, anvendes i ovn, hvor den keramiske genstand brændes i kapsler, skærmet for direkte flamme
Nådestolen Gudfaderen med den korsfæstede Søn og Helligånden, et Treenighedssymbol
nedr. nedrevet
nedt. nedtaget, nedtagning
opl. opløst
PAR Praktiserende Arkitekters Råd
patron forlæg, mønsterform, skabelon
pl. Plads
Pol. Politiken
pousserer el.
vokspousserer
modellør/voksmodellør
proj. Projekt, projekteret
psaligraf udklipskunstner
publ. publiceret, publikation
quadrinnale udstilling som afholdes hvert fjerde år
Rdl. Rigsdaler
Ref. Reformert
rentoilering fornyelse (tidligere opklæbning) af malerilærred, en konserveringsteknik
restaur. restaurering/restaureret
revetering sikring med murværk
RIBA Royal Institute of British Architects
S.A.K. Svendborg Amts Kunstforening
SBI Statens Byggeforskningsinstitut
sejrværk urværk
serpentin et grønt, sjældnere gult, mineral, som i drejet og poleret form anvendes til prydgenstande og som byggesten i arkitektur
sintrede tegl tegl brændt ved en så høj temperatur, at leret er blevet en tæt masse
skildrer (kunst)maler
sprang fletteteknik
Sth. Stockholm
-sv. -svend
sysselmand kgl. forvaltningsembedsmand i Norge, på Færøerne eller på Island
tenmokuglasur sort eller meget mørkebrun stengodsglasur
tid. Tidende
trend de tråde i vævet stof, der løber i stoffets længderetning
trien. triennale, udstilling som afholdes hvert tredje år
Trin. Trinitatis
tumba sarkofaglignende gravminde over den egentlige grav
udf. udført
udst. udstilling, udstillet
udv. udvalg/udvide, udvidelse
-v. vej
vernis mou grafisk raderteknik
vintagekopier originale fotografiske sort-hvide aftryk udført kort efter optagelsen
vol. volume
vrå-skab stolpeskab, fast inventar i ældre tids bondehuse, i reglen udsmykket
værkbas underofficer i fortifikationsetaten
xylograf kunstner som udfører gravering i træ


 Gå til toppen af siden
Forfattere til artikler i 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon, samlet fra alle 9 bind, ialt 290.
A.-B.F. Anne-Birgitte Fonsmark
A.C. Anne Christiansen
A.D.S. Anne Dorthe Suderbo
A.E. Anders Engelbrecht
A.G. Austin Grandjean
A.G.S Anne Grethe Skaarup
A.H.L. Ane Hejlskov Larsen
A.L. Annemarie Lund
A.L.S. Ann Lumbye Sørensen
A.L.St. Anne Lie Stokbro
A.L.T. Anne Lise Thygesen
A.-S.S. Anne-Sophie Schmidt
A.St. Annette Stabell
A.Sø. Anette Sørensen
A.Tr. Anders Troelsen
A.Tø. Allan Tønnesen
A.W.H. André Wang Hansen
A.Ø. Anette Østerby
B.A. Bente Arendrup
Bá.J. Bárður Jákupsson
B.B. Birgit Bjerrre
B.B.J. Birgitte Bøggild Johannsen
B.F. Bodil Franck
B.He. Birgit Hessellund
B.Ho. Bente Holst
B.I. Bent Irve
Bi.H. Birte Haagen
B.Je. Birgit Jenvold
B.Jø. Bjarne Jørnæs
B.K. Birgitte Kragh
B.Kj. Bodil Kjær
B.L.-L. Bodil Leth-Larsen
B.S. Bent Sørensen
B.Sk. Bente Skovgaard
B.W.D. Bjørn Westerbeek Dahl
C.C. Charlotte Christensen
C.E.A. Cathrine Esmann Andersen
C.G. Christian Gether
C.H.-O. Claus Hagedorn-Olsen
C.J. Caspar Jørgensen
C.L. Claus Lynge
C.O. Claus Olsen
C.S. Charlotte Sabroe
D.A. Dorthe Abildgaard
D.B. David Birnbaum
D.F.M. Dorthe Falcon Møller
D.H. Dyveke Helsted
D.R.J. Dorthe Rugaard Jørgensen
E.A. Edvard Andersen
E.Br. Elias Bredsdorff
E.C. Elisabeth Cederstrøm
E.D.H. Elisabeth Delin Hansen
E.E. Erik Ejlers
E.E.F. Erik Ellegaard Frederiksen
E.F. Elisabeth Fabritius
E.Fr. Eva Friis
E.F.P. Eva de la Fuente Pedersen
E.H. Ebbe Hædersdal
E.H.B. Erik Henriques Bing
Ej.N. Ejgil Nikolajsen
E.K.-H. Elisabeth Kofod-Hansen
E.K.M. Eske K. Mathiesen
E.L.L. Eva Louise Lillie
E.M. Erik Mortensen
E.M.B. Else Marie Bukdahl
E.Ny. Ebbe Nyborg
E.P. Erland Porsmose
E.Po. Eva Pohl
Er.B. Erik Brodersen
Er.F. Erik Fischer
Er.M. Eric Messerschmidt
E.S. Emma Salling
E.T. Ellen Tange
E.Th. Erik Thunø
F.F. Flemming Friborg
F.G.N. Finn Grandt Nielsen
F.K. Folke Kjems
F.L. Fritze Lindahl
F.M. Finn Monies
F.T. Finn Thrane
F.T.F. Finn Terman Frederiksen
G.B. Gudmund Boesen
G.E. Gudbjörg Einarsdóttir
G.H. Gunnar Hoydal
G.Ha. Gorm Harkær
G.K.S. Gertrud Købke Sutton
G.P. Gerda Petri
Gr.P. Grethe Pedersen
G.V. Gitte Valentiner
G.W. Gertrud Wieth
H.A. Hanne Abildgaard
Ha.J. Hanne Jönsson
Ha.L. Hakon Lund
Ha.P. Hanne Poulsen
H.B. Henrik Bramsen
H.C. Hanne Christensen
H.E.L. Hans Erling Langkilde
He.L. Hellen Lassen
H.E.N.-N. Hans Edvard Nørregård-Nielsen
H.F. Henrik Fangel
H.G. Henrik Græbe
H.H. Henning Hansen
H.H.L. Hanne Honnens de Lichtenberg
H.J. Hugo Johannsen
H.J.F. Hans Jørgen Frederiksen
H.K.P. Hanne Kolind Poulsen
H.La. Harald Langberg
H.M. Hanne Marcussen
H.Pe. Hanne Pedersen
H.R. Hanne Raabyemagle
H.Re. Holger Reenberg
H.R.J. Hannemarie Ragn Jensen
H.S.-L. Helge Schultz-Lorentzen
H.W. Hanne Westergaard
I.B. Iben Brown
I.D. Inge Dybbro
I.F. Iben From
I.F.J. Ingrid Fischer Jonge
I.H. Ida Haugsted
I.Ho. Inga Holmstrup
I.M.J. Inge Mørch Jensen
I.M.K. Inge Merete Kjeldgaard
I.S. Ib Sinding
I.V.R.-N. Inge Vibeke Raaschou-Nielsen
J.A. Jette Abel
J.A.-L. Jørgen Greve Ahlefeldt-Laurvig
J.B. Jacob Blegvad
J.Bi. Jens Bing
J.E. John Erichsen
Je.H. Jesper Harvest
J.F. Jens Fleischer
J.G. Jan Garff
J.Go. Júlíana Gottskálksdóttir
J.H.C. Jørgen Hegner Christiansen
J.He. Jørgen Hein
J.H.S. Jens Henrik Sandberg
J.Jæ. Jytte Jæpelt
J.K. Jesper Knudsen
J.L. Jette Lokvig
jm Jens Mollerup
J.N. Jytte Nielsen
Jo.H. Joan Hauch
J.O.H. Jørn Otto Hansen
J.O.L. Jens Ole Lefèvre
J.P.G. Jákup Pauli Gregoriussen
J.P.M. Jens Peter Munk
J.S. Jørgen Sestoft
J.S.J. Jørgen Steen Jensen
K.D. Kirsten Dannesboe
K.D.-H. Kim Dirckinck-Holmfeld
K.He. Kjeld Heltoft
Ki.O. Kirsten Olesen
K.K. Karin Kryger
K.Ka. Katrine Kampe
K.L.A. Kirsten Lund Andersen
K.L.E. Kirsten Larsen Egede
K.L.J.C. Karen Louise Juhl Christensen
K.M. Kasper Monrad
K.Ma. Kirsten Malling
K.N. Kirsten Nannestad
K.O. Karsten Ohrt
K.P.P. Karl Peder Pedersen
K.R.-E. Kirsten Rykind-Eriksen
K.So. Karen Sorgenfrey
L.A.C. Line Ali Chayder
La.G. Lars Grambye
L.Bj. Laura Bjerrum
L.B.M. Lars Bjørn Madsen
L.B.R. Lene Bøgh Rønberg
L.C.L. Louise C. Larsen
L.D. Lars Dybdahl
L.E. Lone Erhardsen
L.F. Lise Funder
L.G. Lennart Gottlieb
L.Gr. Lisbet Grandjean
L.H. Lasse Hultberg
L.K.J. Leo K. Jensen
L.K.M. Lars Kærulf Møller
L.Kr. Leila Krogh
L.L. Lilli Lehmann
L.-L.B. Lise-Lotte Blom
L.Lu. Lisbet A. Lund
L.M. Liselotte Mygh
L.N. Lars Nevald
L.O. Lene Olesen
L.R.B. Lars Rostrup Bøyesen
L.Lc. Lars Schwander
L.Se. Lise Seisbøll
L.S.S. Lulu Salto Stephensen
L.St. Lisbeth Stadshil
L.Sv. Lise Svanholm
L.T. Lisbeth Tolstrup
M.Ax. Morten Axboe
M.B.M. Marianne Barbusse Mariager
Me.Bl. Mette Bligaard
M.Bo. Mikkel Bogh
Me.H. Mette Højsgaard
M.F. Margrethe Floryan
M.G.-J. Mirjam Gelfer-Jørgensen
M.H. Malene Hauxner
Mi.H. Minna Heimbürger
M.I. Marianne Ilkjær
M.J.B. Merete og Jens Bergild
M.L.B. Marie Louise Berner
M.-L.J. Marie-Louise Jørgensen
M.M. Marianne Marcussen
M.M.B. Marianne M. Bech
M.Me. Majken Meinhardt
Mo.Be. Mogens Bencard
Mo.Bl. Monika Blatschek
M.P. Marianne Poulsen
M.R. Marit Ramsing
M.Sa. Mette Sandbye
M.Sm. Mette Smed
M.T. Mette Thelle
M.V. Michael Varming
M.W. Mikael Wivel
M.W.A. Marianne Wirenfeldt Asmussen
N.D. Nina Damsgaard
N.D.O. Nina Dahlmann Olsen
N.H. Nina Hobolth
N.J.I. N.J. Israelsen
N.J.P. Niels Jørgen Poulsen
N.M.P. Niels M. Probst
N.O. Nils Ohrt
N.P.J. Niels Peder Jørgensen
N.V. Niels Vium
O.J.L. Ole Jul Larsen
O.L. Olaf Lind
O.M. Ove Mogensen
O.N. Ole Nørlyng
P.B. Peter Brogaard
P.E.S. Poul Erik Skriver
P.G.-H. Poul Grinder-Hansen
P.H. Poul Holstein
P.K. Patrick Kragelund
P.K.M. Pia Kristine Münster
P.Kr. Peter Kristiansen
P.L.S. Peter Læssøe Stephensen
P.M.H. Peter Michael Hornung
P.N. Per Nielsen
P.N.L. Peter Nørgaard Larsen
P.S.M. Peter S. Meyer
R.B. Ruth Bentzen
R.G. Randi Gaustad
R.L. Rigmor Lovring
R.O. Rie Oldenburg
R.T. Rikke Tønnes
S.B.C. Søren Bo Christensen
S.E. Søren Elbak
S.F.P. Sissel F. Plathe
S.H. Sys Hartmann
S.Ha. Sten Hartung
S.J. Stine Johansen
S.J.A. Sven Jørn Andersen
S.K. Søren Kaspersen
S.Ma. Søren Manøe
S.Mi. Stig Miss
S.M.S. Steffen M. Søndergaard
St.H. Steffen Heiberg
S.T.T. Susanne Thestrup Truelsen
S.W. Stine Wiell
S.W.-T. Susanne Wenningsted Torgard
T.A. Troels Andersen
T.F. Tobias Faber
T.Fr. Torben Frische
Th.B. Thomas Bullinger
T.H.C. Torben Holck Colding
T.K. Thorkild Kjærgaard
T.Ka. Thomas Kappel
T.N. Teresa Nielsen
To.W. Torben Weirup
T.P. Tage Poulsen
T.R. Trine Ross
T.T. Tove Thage
T.W. Therese West
U.A.J. Ulla Angkjær Jørgensen
U.F. Ursula Fugmann
U.G. Ulla Grut
U.H. Ulla Haastrup
U.K. Ulla Kjær
U.Kr. Ulla Krogh
V.A.M. Vibeke Andersson Møller
V.B.T. Vibeke Benn Thomsen
Ve.R. Vera Rasmussen
W.G. William Gelius
V.M. Vibeke Michelsen
V.P. Vibeke Petersen
V.R. Vigand Rasmussen
V.V. Villads Villadsen
Aa.B. Aase Bak


 Gå til toppen af siden
Forfattere til redaktionelle artikler i 4. udgave af Weilbachs Kunstnerleksikon
Hanne Abildgaard
Janne Bjerre Christensen
Elisabeth Fabritius
Inge Dybbro
Dorthe Falcon Møller
Ursula Fugmann
Ulla Grut
Sys Hartmann
Poul Holstein
Mette Højsgaard
Elisabeth Kofod-Hansen
Karin Kryger
Lilli Lehmann
Jette Lokvig
Kirsten Olesen
Lene Olesen
Kirsten Rykind-Eriksen
Lene Bøgh Rønberg
Anne-Sophie Schmidt
Anne Grethe Skaarup
Anette Sørensen
Therese West